Spital, Kigali

Spital, Kigali

Dar es Salam

Dar es Salam

Byumba, Flüchtlingslager

Byumba, Flüchtlingslager

Zulu Folklore

Zulu Folklore

Nairobia

Nairobia

Beurre de Karité

Beurre de Karité

Kairo

Kairo

St.Helena

St.Helena

Spital, Kisubi

Spital, Kisubi

Schweitzer Albert, Spital

Schweitzer Albert, Spital

Durban

Durban

Kampala, Uganda

Kampala, Uganda

Flüchtlinge, Ruanda

Flüchtlinge, Ruanda

Buwama, Uganda

Buwama, Uganda

Goma

Goma

Soweto

Soweto